BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni 

Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Bursa İnegöl Belediyesi (“Kurum”) tarafından işlenebilecektir. 

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz. 

Hangi Verilerinizi İşliyoruz

Ziyaretçi
Ad, Soyad, Telefon, mail adresi

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Verileriniz Afet Çantası uygulaması ile ilgili taleplerinizi, önerilerini almak ve taleplerinizle ilgili geri dönüş sağlamak amacı ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Paylaşılmamaktadır.

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili 

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri 

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Kurumumuza iletebilirsiniz. 

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir. 

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini inegolbelediyesi@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak bizlere talebinizi iletebilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz. 

 

Ticaret Sicil No : 
Mersis No :
Ticaret Unvanı : 
Adres 
Web adresi : 
Telefon: